Кожен крок — це творчий пошук

Пропонуємо вашій увазі універсальні прийоми, методи та вправи навчання (за класифікацією професора О. І. Пометун)для формування й розвитку ключових і предметних компетентностей учнів під час вивчення будь-якого предмета шкільного курсу навчання. Після назви конкретного прийому (методу, вправи та ін.) стисло наведено особливості й послідовність його проведення (правила застосування) та докладний перелік компетентностей, які розвиває в учнів застосування цього прийому (методу, вправи та ін.).

УНІВЕРСАЛЬНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО СТАНУТЬ У ПРИГОДІ ВСІМ УЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ

«Метод проектів»

Проект — це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми), добровільна, активна, творча й дослідницька діяльність людини. Проекти існують: за метою та змістом — дослідницькі, пошукові, інформаційні, просвітницькі, соціальні, творчі, ігрові, практично-орієнтовані, кооперативні, змагальні, конкурсні; за виконанням — індивідуальні (особистісні), колективні (парні, групові); за тривалістю — короткотермінові, середньої тривалості, довготривалі.

Проекти мають конкретну мету, реальні умови для реалізації, є реалістичними за ресурсами, обмеженими в часі та просторі, своєчасними, реалізуються поетапно, командою або індивідуально, мають піддаватися оцінюванню — бути вимірюваними.

Етапи роботи над проектом: підготовчий (визначення проблеми, усвідомлення учнем мети й очікуваних результатів діяльності); обрання проблеми, оформлення задуму; дослідження проблеми (дослідження проблеми, збирання й аналізування інформації); обрання шляхів розв’язання проблеми (розробляння плану дій, аналіз шляхів досягнення мети, систематизування й аналізування зібраного матеріалу); реалізація проекту (реалізація плану дій, робота за планом, власна участь та залучення фахівців різноманітних установ, органів влади, інституцій); представлення проекту (обрання інформації для презентаційних стендів та її оформлення, публічна презентація результатів проекту, підбиття підсумків); оцінювання успішності (які знання отримали учні? чого і як навчились? Яких умінь і навичок набули? які недоліки зафіксовано? що вдалося найкраще?).

Розвиває ключові компетентності:

 • ціннісно-смислові (уміння визначати життєві цінності й мету, усвідомлювати своє місце в соціумі, ухвалювати правильні рішення);
 • громадянські (уміння активно, відповідально й ефективно реалізовувати права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства);
 • загальнокультурні (уміння аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової культури; орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності);
 • навчально-пізнавальні (уміння відрізняти факти від домислів, застосовувати різні методи пізнання, володіння вимірювальними навичками);
 • інформаційно-комунікаційні (уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань);
 • комунікативні (уміння особистості застосовувати у конкретному різновиді спілкування знання мови; уміння взаємодіяти з людьми, що оточують її та перебувають на відстані; навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями);
 • міжпредметні естетичні (уміння виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини; оцінювати предмети та явища, їхню взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва);
 • проектно-технологічні (уміння застосовувати знання, навички й особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності);
 • соціальні (уміння продуктивно співпрацювати з партнерами у групі й команді, виконувати різні ролі й функції в колективі).

 «Велике коло»

Учні сидять у колі й по черзі за бажанням висловлюються щодо певного питання. Обговорення триває, поки є охочі висловитися. Учитель може допомогти підбити підсумки після обговорення.

Розвиває ключові компетентності:

 • ціннісно-смислові (уміння визначати життєві цінності й мету, усвідомлювати своє місце в соціумі, ухвалювати правильні рішення);
 • громадянські (уміння активно, відповідально й ефективно реалізовувати права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства);
 • загальнокультурні (уміння аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової культури; орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності);
 • навчально-пізнавальні (уміння відрізняти факти від домислів, застосовувати різні методи пізнання, володіння вимірювальними навичками);
 • інформаційно-комунікаційні (уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань);
 • комунікативні (уміння особистості застосовувати у конкретному різновиді спілкування знання мови; уміння взаємодіяти з людьми, що оточують її та перебувають на відстані; навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями);
 • міжпредметні естетичні (уміння виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини; оцінювати предмети та явища, їхню взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва);
 • проектно-технологічні (уміння застосовувати знання, навички й особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності);
 • соціальні (уміння продуктивно співпрацювати з партнерами у групі й команді, виконувати різні ролі й функції в колективі);
 • особистісного самовдосконалення (навички культури мислення).

«Аналіз дилеми (проблеми)»

Учні в колі обговорюють певну дилему (простіше) чи проблему (складніше, адже поліваріативно). Кожний висловлює свої варіанти, що складаються як результат вільного вибору. Найвдалішими є завдання, що мають особистісний зміст (наприклад, на уроці суспільствознавства поставити 11-класникам таке запитання: чи мають громадяни сплачувати податки, якщо керівництво країни не здатне їх правильно розподілити?).

Розвиває ключові компетентності:

 • ціннісно-смислові (уміння ухвалювати правильні рішення);
 • громадянські (уміння активно, відповідально й ефективно реалізовувати права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства);
 • навчально-пізнавальні (уміння відрізняти факти від домислів, застосовувати різні методи пізнання, володіння вимірювальними навичками);
 • комунікативні (уміння взаємодіяти з людьми, що оточують особистість);
 • соціальні (уміння продуктивно співпрацювати з партнерами у групі й команді, виконувати різні ролі й функції в колективі).

 

 

 

Матеріали взято з посібника Звичайні форми роботи — новий підхід: розвиваємо ключові компетентності