Педагогічне портфоліо

04.10.2016 210 0

ТЕХНОЛОГІЯ ПОРТФОЛІО В ОСВІТІ

Механізм атестації навчальних закладів пропонує критерії оцінювання умов, які створили для учнів адміністрація і педа­гоги цієї установи. Такий механізм показує, що роблять дорослі для того, щоб організувати освітній процес, але не дає уявлення, що ж опанувала дитина в період перебування її у навчальному закладі, кожна конкретна дитина!

Між тим ключовою позицією сучасної освіти є не просто сприяння опануванню дитиною переліку знань, умінь і навичок, а насамперед сприяння становленню маленької людини як особистості. Саме розвиток дитини, на нашу думку, має бути пріо­ритетом у сучасній освіті.

Невід’ємною складовою освітнього процесу, в основу яко­го покладено компетентнісний підхід, є автентичне оцінювання та його різновид — портфоліо, термін, який прийшов у педаго­гічну науку з політики та бізнесу.

Портфоліо у перекладі з італійської — «тека з документа­ми», «тека фахівця». Портфоліо — серія робіт, паперів тощо, об’єднаних між собою спільною тематикою або автором. Також портфоліо є тека з малюнками.

Педагогічна філософія портфоліо передбачає інтеграцію кіль­кісного та якісного оцінювання, перенесення акцентів на досяг­нення, успіх, самооцінку.

Портфоліо як поняття, поширене останніми роками, в усьо­му світі є методом оцінювання досягнень людини. Це може бути колекція робіт, яка демонструє її зусилля, прогрес або досягнення у певній галузі (Л.Олексєєва), або своєрідна виставка робіт дітей, завданням якої є відстеження їхнього особистого зростання (Фрай).

Портфоліо дошколяти — це перш за все скарбничка особистих досягнень малюка в різних видах діяльності, його успіхів, позитивних емоцій, можливість ще раз пережити приємні момен­ти свого життя (І.Руденко), своєрідний маршрут його розвитку (О.Тумакова).

Якщо під портфоліо мати на увазі портфель досягнень, то це шлях до успіху — мета і завдання, безпосередні досягнення, участь та перемоги в конкурсах, проектах тощо.

Чималу увагу під час розробляння і використання портфо­ліо приділено формуванню та оцінюванню ключових компетенцій і базових навичок, що знаходить зворотний зв’язок у модернізації методики та змісту навчання.

Ідея портфоліо — у сукупності (портфелю) сертифікованих (задокументованих) індивідуальних досягнень, які виконують роль індивідуальної накопичувальної оцінки.

Портфоліо є формою автентичного оцінювання освітніх ре­зультатів щодо продукту, створеного людиною у процесі навчаль­ної, творчої, соціальної та інших видів діяльності. Отже, портфоліо відповідає меті, завданням та ідеології практико зорієнтованого навчання. Суттєвого значення портфоліо надає плануванню і са­мооцінюванню людиною своїх освітніх результатів.

Традиційне портфоліо — це добірка, колекція робіт, ме­тою яких є демонстрування освітніх досягнень людини. Порт­фоліо є, по суті, альтернативним засобом оцінювання відносно традиційних форм (тест, іспит), що дозволяє йому вирішувати основні завдання:

 • відстежити індивідуальний прогрес людини, якого вона до­сягла в навчанні за відсутності безпосереднього порівняння із досягненнями інших однолітків;
 • оцінити освітні досягнення особи та доповнити (замінити) ре­зультати тестування або інших традиційних форм контролю.

Портфоліо є сучасною ефективною формою оцінювання, яка допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання:

 • підтримувати та стимулювати навчальну мотивацію учнів;
 • підтримувати їхню активність і самостійність, розширювати можливості навчання та самонавчання;
 • розвивати навички рефлексивної та оцінної (самоцінної) ді­яльності учнів;
 • формувати вміння навчатися — ставити мету, планувати та організовувати власну навчальну діяльність;
 • сприяти індивідуалізації (персоналізації) освіти учнів;
 • закладати додаткові передумови та можливості для успішної соціалізації.

Принципи формування портфоліо:

 • відкритість (інформація доступна усім учасникам освітнього процесу);
 • багатоаспектність (оцінювання не лише знань учнів, але й умінь застосовувати їх на практиці, соціальний досвід, відстеження динаміки особистого розвитку учня);
 • змістовність оцінювання (оцінюють не лише кількісні по­казники, але й процес навчання);
 • гуманістична спрямованість (урахування індивідуальних здібностей кожного учня);
 • варіативність (урахування індивідуальних цілей, потреб та ін­тересів учнів);
 • дух змагання.

Залежно від мети створення портфоліо бувають різних типів.

1. Портфоліо документів — портфель сертифікованих (задокумен­тованих) індивідуальних освітніх досягнень. Ця модель перед­бачає можливість якісного та кількісного оцінювання матеріа­лів портфоліо. Інформацію про різні заходи та їхні результати заносять до творчої (залікової) книжки учня. Документи або їхні копії можна розмістити в додатках до портфоліо.

Орієнтовна схема структури портфоліо документів та оціню­вання його матеріалів:

2. Портфоліо робіт — це добірка різних творчих, проектних та до­слідницьких робіт учня, а також опис основних форм і напрямів його навчальної та творчої активності: участь у конкурсах, зма­ганнях, проходженні додаткових курсів, спортивних і худож­ніх досягнень тощо. Цей варіант портфоліо передбачає якісне оцінювання, наприклад, за повнотою, різноманіттям та пере­конливістю матеріалів, якістю поданих робіт, зорієнтованістю на обраний профіль навчання тощо. Кількісна оцінка потребує розробляння чіткої критеріальної бази та прийняття її на рівні місцевої або регіональної освітньої мережі. Поточним доку­ментом є творча книжка вихованця із дорученням його робіт у вигляді текстів, електронних версій, фото, відеозаписів тощо.

3. Портфоліо відгуків — містить оцінювання учнем власних досягнень, аналіз навчальної та інших видів діяльності та її результатів, резюме, планування майбутніх освітніх етапів, а також відгуки, надані вихователями, психоло­гом, музичним і спортивним керівниками, батьками, однолітками, працівниками системи додаткової освіти тощо. Портфоліо може бути подане у вигляді текстів висновків, рецензій, відгуків, резюме, есе, рекомендаційних листів тощо.

Орієнтовна структура портфоліо випускника дошкільного навчального закладу

Розділ 1 «Давайте знайомитися»

Фото. Прізвище, ім’я дитини. Номер групи.

Рубрика:

 • «Я люблю…»;
 • «Мені подобається…»;
 • «Обожнюю, коли…».

Розділ 2 «Я зростаю!»

Антропометричні дані (в художньо-графічному оформленні):

 • «Ось який я!»;
 • «Як я зростаю!»;
 • «Я виріс!»;
 • «Я великий!» тощо.

Розділ 3 «Портрет моєї дитини»

Твір батьків про свого малюка.

Розділ 4 «Я мрію…»

Думки самої дитини:

 • «Я мрію про…»;
 • «Я хотів би…»;
 • «Ким і яким я буду, коли виросту»;
 • «Про що я люблю думати»;
 • «Я чекаю, коли…»;
 • «Яким я бачу себе», «Яким я хочу бачити себе»;
 • «Мої улюблені справи».

Розділ 5 «Ось що я вмію!»

Зразки творчості дитини (малюнки, розповіді, книги-само­робки тощо).

Розділ 6 «Мої досягнення»

Грамоти, дипломи (не лише від дитячого садку, але й від мерії, управління культури, підприємств, засобів масової інфор­мації, установ, які проводять різні конкурси та змагання).

Розділ 7 «Порадьте мені»

Аркуш рекомендацій, який заповнюють вихователі та всі фахівці, що працюють із дитиною.

Розділ 8 «Питайте, батьки!»

Питання батьків до спеціалістів ДНЗ

Усі ці розділи заповнюють поступово, відповідно до можли­востей та досягнень вихованців ДНЗ. Навіть за один рік ведення такого портфоліо практично всі діти накопичують досить чималий обсяг матеріалу про життя у дитячому садочку.

Таким чином, після проведення чергового діагностування знань і вмінь дитини вихователь визначатиме зону найближчого розвитку дитини. Наприклад, одна дитина не знає назви кольо­рів, інша не може скласти зв’язну розповідь за малюнком тощо. Спостереження за розвитком кожної дитини заносять до порт­фоліо. Таким чином відбувається її особистісне становлення, що вона вміє робити (брати на себе роль у грі, висловлювати власні думки, співпрацювати з однолітками, звертатися за допомогою до дорослих, орієнтуватися та використовувати різні джерела інформації), а це допоможе педагогам не лише успішно працювати з конкретною дитиною, але й дасть змогу підказати батькам особливості розвитку їхнього малюка.

 

 

Матеріали взято з посібника Портфоліо педагога й учня

Поділитися в Viber Залишити свій відгук