Педагогічна рада — колективний орган управління навчально-виховним процесом у днз

Сучасний дошкільний навчальний заклад — велика і склад­на структура, життєздатність якої забезпечується роботою певних служб і за участю педагогічних працівників. Щоденно кожен педа­гог несе свою міру відповідальності перед суспільством за те, яку до­шкільну освіту надає. Час від часу доводиться підбивати підсумки за одним або декількома напрацюваннями багатогранної діяльності педагогічного колективу, і тоді педагоги виробляють стратегічні за­вдання або радіють з успіхів колег у становленні педагогічної май­стерності, впровадженні нових ідей та починань для досягнення більш високого результату професійної діяльності кожного педагога і педагогічного колективу загалом.

Однією з найважливіших форм методичної роботи з кадрами в дошкільному навчальному закладі є педагогічна рада. Саме вона визначає основні напрямки діяльності закладу, допомагає керувати всім педагогічним процесом, розв’язує нагальні проблеми.

Проблема підвищення якості підготовки і проведення педагогіч­ної ради є актуальною і для початківців, і для досвідчених керівників ДНЗ. Адже навіть молодий, недосвідчений педагог у єдиному, згур­тованому колективі, очолюваному справжнім професіоналом, зможе зробити й досягти більшого, ніж будь-який талановитий педагог, якщо його педагогічна діяльність не йде в ногу з педагогічним колективом.

У наш час потреба суспільства у високій якості освіти залиша­ється нерозв’язаним протиріччям із неможливістю розв’язати цю проблему за допомогою традиційних засобів. Однак за грамотно спланованої системи методичної роботи в ДНЗ можливе поліпшення інноваційної обстановки. Методична робота має бути організована таким чином, щоб за найменших витрат можна було досягти опти­мальних результів.

Основні напрямки, зміст і форми методичної роботи визначає педагогічна рада дошкільного навчального закладу. За традицією, педагогічна рада в першу чергу розв’язує питання методичного за­безпечення навчально-виховного процесу і здійснює управління пе­дагогічною діяльністю.

Педагогічна рада (далі — педрада) — це орган колегіаль­ного управління педагогічним процесом у дошкільному на­вчальному закладі, який реалізує вияв громадської думки пе­дагогічного колективу. Педрада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Поло­женням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільно­го навчального закладу. Повноваження педагогічної ради, порядок її створення та склад визначено Законом України «Про дошкільну освіту»

Педрада — найважливіша і найбільш демократична форма ро­боти педагогічного колективу.

Головною метою педагогічної ради є розв’язування освітніх проблем, удосконалення навчально-виховного процесу й підвищен­ня професійної майстерності педагогів.

Основні завдання педагогічної ради — удосконалення на­вчально-виховної роботи з дошкільниками; упровадження пер­спективного педагогічного досвіду та інноваційних технологій; розвиток творчої активності педагогів та підвищення їхньої про­фесійної майстерності. Отже, оновлення змісту дошкільної осві­ти слід розпочинати з перегляду підходів до проведення засідань педради.

Функції педагогічної ради 

Нормативна база діяльності педради ДНЗ:

  1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03.2003 № 305 зі змінами.
  2. Положення про педагогічну раду в ДНЗ, локальний акт, розроблений у ДНЗ.
  3. Наказ по ДНЗ «Про підготовку до педагогічної ради».
  4. Наказ по ДНЗ «Про затвердження рішень педагогічної ради» (додаток 1).
  5. Протокол засідання педагогічної ради.

Головою педагогічної ради в ДНЗ є завідувач. Саме він організо­вує різні форм проведення педагогічної ради. Секретаря (як прави­ло — вихователя-методиста) обирають зі складу педради терміном на 1 рік.

До постійного складу педради належить завідувач ДНЗ, ви­хователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, старша медична сестра, медична сестра з ді­єтичного харчування, соціальний педагог, учитель-логопед, музичні керівники. До розширеного складу педради можуть бути запрошені представники громадських організацій, члени батьківських коміте­тів груп, представники ЗОШ, батьки.

Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, відпо­відно до річного плану роботи ДНЗ, як правило — не менш ніж три-чотири на рік.

Першу педагогічну раду — аналітико-настановчу — проводять на початку нового навчального року (в кінці серпня) і присвячують аналізу роботи педагогічного колективу за попередній навчальний рік, схваленню річного плану та освітніх завдань на наступний на­вчальний рік. На цій педраді педагоги виробляють загальні теоре­тично-практичні підходи щодо забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти; реалізації завдань освітньої роботи від­повідно до чинних освітніх програм, вносять свої пропозиції і ко­рективи до регламентації і організації діяльності педколективу в новому навчальному році, усвідомлюючи перспективи розвитку закладу.

Остання — підсумкова — визначає результати навчального року, в ході якої члени педагогічної ради діляться своїми педагогічними знахідками, результатами моніторингових досліджень відповідно до державних стандартів, окреслюють нові підходи щодо якості до­шкільної освіти в закладі, переведення до наступного класу тощо. Решта засідань є тематичними, на яких розглядають проміжні під­сумки діяльності колективу.

 

Засідання педагогічної ради проводять залежно від по­ставленої мети, від чого залежать їх завдання. Можливу кла­сифікацію завдань за цільовими установками подано в табли­ці (авт. Миколайко О., Чернишева Л., Богерук О., Мельник Н., Мовчан Г.)

 

 

 

Матеріали взято з посібника Методична робота в ДНЗ